Платформата на интернет страницата (наричана по – долу „Платформата“) се управлява от ГРЕВИЯ ХЕРБ ООД, дружество с ограничена отговорност, регистрирано в Търговския регистър на Република България с ЕИК 206353347, със седалище и адрес на управление 206353347, тел. +359 895 550 550 (наричано по – долу „Администратор“).

Личните данни на Ползвателя се обработват от Администратора в съответствие с принципите, предвидени в Закона за защита на личните данни („ЗЗЛД“) и Наредба № 1 от 30 януари 2013 г. за минималното ниво на технически и организационни мерки и допустимия вид защита на личните данни, приета от българската Комисия за защита на личните данни.

Настоящата Политика е неразделна част от Общите условия на Администратора за използване на Платформата. Използваните в тази политика термини с главна буква имат същото значение, като значението, дадено им в Общите условия. В тази политика, обръщението „Вие“, „Ви“ и други производни се използват като обръщение към индивидуалния Потребител, към когото се отнасят Общите условия и тази политика.

  1. Информация относно регистрите на лични данни е достъпна на www.cpdp.bg.
  2. ГРЕВИЯ ХЕРБ ООД е администратор на личните данни на Ползвателя по смисъла на ЗЗЛД.
  3. Основание за обработката на личните данни от страна на Администратора е изричното съгласие на Ползвателя за обработка на данни, предоставено при подаването на поръчка за покупка на продукти от Потребителя чрез Платформата, както и при регистрацията на Потребителя на личен Профил в Платформата. Обработката на личните Ви данни е необходима с оглед изпълнението на Вашите поръчки или потребителски Профил, изпълнение на договора, сключен между Вас и Платформата, за изпълнение на услугите, предоставени от ГРЕВИЯ ХЕРБ ООД и за постигане на други допустими от закона цели, включително маркетингови цели, в съответствие с чл. 4, ал. 1, т. 2 и 3 ЗЗЛД. Обработването на Вашите лични данни обхваща всички лични данни, предоставени от вас като Потребител за целите на извършване на регистрация в Платформата или на закупуване на продукти или услуги, предлагани чрез Платформата.
  4. Администраторът обработва личните данни на Потребителите съгласно условията, изложени по–долу, за целите на създаване, управление и употреба на техните профили в Платформата, сключване и изпълнение на договори за покупко – продажба и договори за услуги.
  5. При извършването на регистрация на профил в Платформата всеки Потребител предоставя лични данни като потребителско име, адрес за кореспонденция, телефонен номер и адрес на електронна поща, за да регистрира и поддържа своя Профил в Платформата. При закупуване на продукти или услуги, предлагани чрез Платформата, всеки Потребител предоставя следните данни: две имена, адрес за кореспонденция, адрес за доставка , телефонен номер и адрес на електронна поща, информация относно начина на плащане и подробности относно плащане, информация относно поръчани артикули, за да може да бъде изпълнен съответния договор.
    Горепосочените лични данни за всеки Потребител се обработват от Администратора с оглед изпълнението на договора, постигането на споразумения по взаимно съгласие и предприемане на действия преди сключване на договора по искане на лицето, за което се отнасят прехвърлените лични данни. Все пак, Вие не сте задължен да предоставяте посочените данни, но в този случай Администраторът няма да има възможност да сключи с Вас договора за покупко-продажба и доставка на услуги през Платформата.
  6. Личните данни на всеки Потребител се използват за допустими от закона цели, включително за изпращане на търговски съобщения, например посредством информационни бюлетини, на Потребителя (за което Потребител с личен Профил е дал своето съгласие, което може да бъде оттеглено по всяко време).
  7. Към всеки един момент Ползвателят има право на достъп до своите лични данни и право да изменя (допълва) своите лични данни, както и да оттегли съгласието си за обработка на неговите/нейните лични данни или да възрази срещу получаването на информацията, посочена по – горе, без да посочва причина за това. Ползвателят може да измени/допълни своите лични данни, като директно внесе промени чрез влизане в своя Профил в Платформата.
  8. Администраторът съхранява лични данни на Потребителя само за срока, който е необходим за изпълнение на съответната цел, посочена в настоящата политика, или в друга комуникация, осъществена с Потребителя, освен ако по-дълъг срок се изисква по закон. Впоследствие, Вашите личните данни ще бъдат заличени съгласно изискванията на приложимото законодателство.

С регистрацията на профил в Платформата или извършването на покупка на продукти и/или услуги през Платформата, Вие предоставяте своето изрично и информирано съгласие по смисъла на чл. 4, ал. 1, т. 2 от ЗЗЛД, личните Ви данни да бъдат събирани и обработвани съгласно условията на тази политика.

С регистрацията на профил на Платформата или извършването на покупка на продукти и/или услуги през Платформата, Вие декларирате, че сте: (а) надлежно уведомен за целите на обработване на личните Ви данни; (b) запознат с правото си да поискате достъп до събраните Ваши лични данни, в съответствие с чл. 26 и следващите от ЗЗЛД, и с правото да поискате изтриване, коригиране или блокиране на личните Ви данни, ако обработването им не отговаря на изискванията на действащото законодателство или надхвърля целите, за които тези лични данни се обработват; и (c) уведомен за срока на обработване и съхранение на личните Ви данни.

Call Now Button